Lid worden

Aanmelden 

Om lid te worden van de NNPV vul je het aanmeldingsformulier in. Opsturen naar de NNPV-administratie (zie Contact). 

 

Het aspirant-lid verleent door insturen van het (digitale) aanmeldingsformulier toestemming aan de NNPV om de verschuldigde contributie automatisch te incasseren.

 

Gewone leden

Als gewoon lid kunnen tot de vereniging toetreden medewerkers in dienst van Nationale-Nederlanden NV en die medewerkers van de Internationale Nederlanden Groep.

 

Buitenleden

Als buitenleden kunnen tot de vereniging toetreden:

  1. Echtgenoten of partners van gewone leden;
  2. tot het gezin van gewone leden behorende kinderen jonger dan zevenentwintig (27) jaar;
  3. de weduwen, weduwnaars of achtergebleven partners van personen die voor het gewone lidmaatschap in aanmerking kwamen, alsmede tot hun gezin behorende kinderen jonger dan zevenentwintig (27) jaar;
  4. langdurig bij Nationale Nederlanden N.V. gedetacheerde externe medewerkers. Langdurig wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk Reglement.

"Partner" in deze statuten wordt gedefinieerd conform het door de werkgever in zijn personeelsregelingen gehanteerde begrip "partner". Buitenleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, met uitzondering van stemrecht.

 

Buitengewone leden

Een ieder die volgens het in artikel 6 of artikel 9 van de statuten bepaalde niet in aanmerking komt voor het gewone lidmaatschap of van het buitenlidmaatschap kan in aanmerking komen voor het buitengewone lidmaatschap.

 

Voor het buitengewone lidmaatschap komen in aanmerking alle medewerkers van Internationale Nederlanden Groep die lid zijn van de vereniging op het moment dat door Internationale Nederlanden Groep en/of Nationale-Nederlanden NV besloten wordt om voor deze medewerkers geen subsidie meer te verstrekken. Voor het buitengewone lidmaatschap komen tevens in aanmerking de gewone leden waarvoor, bij beëindiging van hun dienstverband door pensionering of een daarmee overeenkomende regeling of door blijvende invaliditeit, door de Internationale Nederlanden Groep of Nationale-Nederlanden NV geen subsidie meer wordt verstrekt.

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook anderen in aanmerking komen voor het buitengewoon lidmaatschap. Om in die gevallen in aanmerking te komen moet in ieder geval:

  1. men door twee (2) gewone leden voorgedragen worden;
  2. het betreffende afdelingsbestuur (zie artikel 27) motiveren waarom betrokkene als buitengewoon lid van de afdeling wordt voorgedragen;
  3. men voldoen aan de overige door het Hoofdbestuur gestelde voorwaarden.

Na invulling door alle betrokken partijen en inzending van een door hen ondertekend, daartoe door het Hoofdbestuur bestemde formulier, zal het Hoofdbestuur beslissen over toelating van betrokkene tot de vereniging als buitengewoon lid.

 

Aanvang lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan zodra men, na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek, door of namens het algemeen bestuur als gewoon lid is toegelaten en ingeschreven.

 

Verschuldigdheid contributie

De verplichting tot het betalen van de bij het lidmaatschap behorende contributie gaat in op de datum van aanmelding en loopt tot 31 december van het jaar waarin men schriftelijk het lidmaatschap opzegt.

 

Ook bij beëindiging dienstverband kan je lid blijven van de NNPV

Wil je blijven profiteren van de acties van NNPV, blijf dan ook na beëindiging van je dienstverband lid van de NNPV. Geef wel even je prive emailadres aan ons door want anders kunnen we je niet meer bereiken. Wil je toch het lidmaatschap beëindigen, wat we ons niet kunnen voorstellen, geef dit dan zelf door aan het secretariaat via nnpv@nn.nl. Omdat onze administratie niet meer gekoppeld is aan de administratie van HR gaat dit niet automatisch. Denk hierbij wel dat er ‘n opzegtermijn van 1 maand geldt.